Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities 

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Natuurvoedingskundige Nienke Peters (Nienke Natuurlijk), in het bezit van het diploma natuurvoedingskundige, handelende als zelfstandig gevestigd natuurvoedingskundige, hierna te noemen de natuurvoedingskundige;

Cliënt:
degene aan wie door de natuurvoedingskundige advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
 
Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de natuurvoedingskundige wordt uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen
De natuurvoedingskundige geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De natuurvoedingskundige kan de cliënt op persoonlijke basis behandelen.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de natuurvoedingskundige gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de natuurvoedingskundige de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De natuurvoedingskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de natuurvoedingskundige zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de natuurvoedingskundige contant te geschieden aan het einde het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst eens per 5 consulten een verzamelfactuur van de betalingen. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de natuurvoedingskundige uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien is overeengekomen dat de betaling geschiedt middels een nota en de nota is 14 dagen na factuurdatum niet voldaan, dan is de natuurvoedingskundige gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaande kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
De natuurvoedingskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de natuurvoedingskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de natuurvoedingskundige verstrekt zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Het advies van de natuurvoedingskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De natuurvoedingskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de natuurvoedingskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de natuurvoedingskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de natuurvoedingskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de natuurvoedingskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de natuurvoedingskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de natuurvoedingskundige te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De natuurvoedingskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De natuurvoedingskundige heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Uw gegevens
De natuurvoedingskundige zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 11, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de natuurvoedingskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.